கால்தூசு பெறாத ஒரு புள்ளிவிவரம்

சென்னையில் மகப்பேறியல் மருத்துவர் ஒருவரின் மனையில் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. அப்போது பொழுதுபோகாமல், கழற்றிவிடப்பட்டிருந்த காலணிகள் பற்றி எடுத்த ஒரு கணக்கெடுப்பு: (எண்கள் சோடிகளில்)

  • பெண்கள் அணிகிற வகையிலான செருப்புகள் – 26; ஆண்களுக்குரியவை – 10 (அதில் ஒன்று மட்டும் ஷூ வகை); சிறுவர்களுடையது – 1; பிரித்தறிய இயலாதவை – 2
  • மிகவும் பிய்ந்து நைந்து கிடந்தவை – 3; குதிகாலின் வலது ஓரம் தேய்ந்தது – 1; குதிகாலின் இடது ஓரம் தேய்ந்தது -1
  • குதிகால் உயரமான செருப்பு ஒன்றே ஒன்று
  • அருகருகே இணையாகக் கழற்றி விடப்பட்டவை – 7; ஒரே சோடியில் ஒன்றன்மேல் ஒன்றாக – 1; வேறு சோடிச் செருப்பொன்றின்மீது – 3; ஒரு அடிக்கும் மேலான இடைவெளியில் -1
  • வலதுகால் செருப்பு சற்று முன்பாக – 2; இடதுகால் சற்று முன்பாக – 3; விரல் பகுதி ஒட்டியும் குதிப்பகுதி விரிந்தும் – 4; குதிப்பகுதி ஒட்டியும் விரல் பகுதி பிரிந்தும் – 3
  • சுரைவிதை வடிவில் இச்செருப்புகள் சிதறிப்பரவியிருந்த இடத்தின் பரப்பு தோராயமாக 20 சதுர அடி
  • ஒரே ஒரு சோடிச் செருப்பு மட்டும் ஏதோ நான்கைந்து நாட்களுக்கு முன்பு கழற்றிவிடப்பட்டுத் திரும்ப அணிந்துசெல்லப்படாததுபோல் புழுதிபாரித்துக் கிடந்தது.