என்ன காரணம்?

பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தப்போவதாகச் சொல்லப்படும் தேசிய ஒளியிழை வலையமைப்பில் முதல்கட்டத்தின்போது மாநில வாரியாக எத்தனை சிற்றூராட்சிகள் இணைக்கப்படுகின்றன என்ற தகவல்கள் இணைப்பில். தமிழகத்தில் குறைவாக இருக்க என்ன காரணம்?

https://e.infogr.am/---nofn--------23